Shipping?

Shipping?

 1. Karamazov
  Karamazov
  Who do you ship him with?

  I ship him with Bianca.
 2. Meron
  Meron
  Satoshi.
 3. Yoshi-san
  Yoshi-san
  Quote Originally Posted by Meron
  Satoshi.
  Same here!!!
Results 1 to 3 of 3
Bookmarks