well.... - Blogs - Bulbagarden Forums

View RSS Feed

はるひ

well....

Rate this Entry
by , 11th March 2013 at 11:38 PM (183 Views)
Sore ga Amerika de ichiji ni narudarou yoku iru node, watashi wa ashita korera no sukyan o sanshō shite kudasai suru hitsuyō ga arimasu ne.

Submit "well...." to Digg Submit "well...." to del.icio.us Submit "well...." to StumbleUpon Submit "well...." to Google

Categories
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: