Guessing all English Pokémon names. - Blogs - Bulbagarden Forums
View RSS Feed

Morru

Guessing all English Pokémon names.

Rate this Entry
Yeah, so my list isn't exactly complete yet, but I promise to edit it later.

Italicized Text are temporary name guesses.

Victini - Victiny- [Victory + Tiny]
Tsutarja
Janobii -Viprince/Prinsnake- [Viper + Prince; Prince + Snake]
Jyarooda -Monarconda- [Monarch + Anaconda]
Pokabu
Chaobuu -Celswine- [Celsius + Swine]
Enbuoo -Hoglaze-
Mijumaru
Futachimaru -Otterain-[Otter + Rain]
Daikenki -Otteroar- [Otter + Roar]
Minezumi -Munkat- [Chipmunk + Meerkat]
Miruhoggu -Fearkat- [Fear + Meerkat]
Yooterii -Terryork- [Terrier + New York ;) ]
Haaderia
Muurando
Choroneko
Reparudasu
Yanappu
Yanakki
Baoppu
Baokki
Hiyappu
Hiyakki
Munna
Musharna
Mamepato
Hatooboo
Kenhorou
Shimama
Zeburaika -Zeblitz-
Dangoro
Gantoru
Gigaiasu
Koromori
Kokoromori
Moguryuu
Doryuuzu
Tabunne
Dokkoraa
Dotetsukotsu
Roopushin
Otamaro
Gamagaru
Gamageroge
Nageki
Dageki
Kurumiru
Kurumayu
Hahakomori
Fushide
Hoiiga
Pendoraa
Monmen
Erefuun
Churine
Doredia
Basurao
Meguroko
Warubiru
Warubiaru
Darumakka
Hihidaruma
Marakacchi
Ishizumai
Iwaparesu
Zuruggu
Zuruzukin
Shinporaa
Desumasu
Desukan
Purotooga
Abagoora
Aaken -Perchaic- [Perch + Archaic]
Aakeosu -Raptericks- [Raptor + corruption of -pterix]
Yabukuron
Dasutodasu
Zorua
Zoroark
Chillarmy
Chirachiino
Gochimu
Gochimiru
Gochiruzeru
Yuniran
Daburan
Rankurusu
Koaruhii
Swana
Banipucchi
Baniricchi
Baibanira
Shikijika
Mebukijika
Emonga
Kaburumo
Shubarugo
Tamagetake
Morobareru
Pururiru
Burunkeru
Mamanboo
Bachuru
Denchura
Tesshido
Nattorei
Gear
Gigear
Gigigear
Shibishirasu
Shibibiiru
Shibirudon
Riguree
Oobemu
Hitomoshi -Willowax- [Will-o-wisp + Wax]
Ranpuraa -Fuelamp
Shanderaa -Cindelier-
Kibago
Onondo
Ononokusu
Kumashun
Tsunbeaa
Furiijio
Chobomaki
Agirudaa
Maggyo
Kojofuu
Kojondo
Kurimugan
Gobitto
Goruggo
Komatana
Kirikizan
Buffalon
Washibon
Wooguru
Baruchai
Barujiina
Kuitaran
Aianto
Monozu
Jiheddo
Sazando
Meraruba
Urugamosu
Kobaruon
Terakion
Birijion
Torunerosu
Borutorosu
Reshiram
Zekrom
Randorosu
Kyuremu
Kerudio
Meroetta
Genosekuto

Submit "Guessing all English Pokémon names." to Digg Submit "Guessing all English Pokémon names." to del.icio.us Submit "Guessing all English Pokémon names." to StumbleUpon Submit "Guessing all English Pokémon names." to Google

Categories
Uncategorized

Comments

  1. Metabee's Avatar
    Seriously, if Enbuoo isn't called Pignite I will cry.

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: